Generelle udlejningsbetingelser hos Create This I/S

 

1.

Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse.

2.

Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse medbringes til udlandet.

3.

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af udlejer fastsatte priser. Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra udlejers forretning og rådighed jævnfør lejeaftalen. Det skal bemærkes, at minimumslejen er kr. 500,- + moms. Den dag, udstyret forlader udlejers forretning, regnes som første lejedag. Ved tilbagelevering regnes tilbageleveringsdagen som en lejedag, såfremt det lejede tilbageleveres efter kl. 10 00. Lejeprisen omfatter ikke læsning og losning af biler.

4.

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder i øvrigt, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, for eksempel ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

5.

Lejeren er ubetinget forpligtet til at tilbagelevere det lejede efter lejeperiodens udløb, og ikke berettiget til at foretage tilbageholdelse i det lejede udstyr til sikring af eventuelle krav mod udlejer, uanset hvilken årsag.

6.

Det lejede udstyr skal ved aflevering være i samme stand som ved afhentning. Rengøring, oprulning af kabler, sammenlægning af tæpper og anden reetablering af udstyr efter returnering faktureres til lejer jævnfør gældende timesatser.

7.

Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede udstyr, samt containere og anden emballage som udstyret leveres i, også selv om den er hændelig. Uden at lejers ansvar og forpligtelser derved begrænses, har udlejer tegnet forsikring mod skade af det lejede i udlejningsperioden. Eventuelle skader skal uopholdeligt anmeldes til udlejer, og tyveri og hærværk tillige til politiet.  Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer. Lejeren er ansvarlig for skade, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, bl.a.

• Tyveri fra motorkøretøjer.

• Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og -årsag.

• Løse kabler, ledninger, tæpper eller manglende lamper.

• Grov uagtsomhed, for så vidt dette kan lægges lejeren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last.

• Selvrisiko kr. 10.000,- + moms pr. skade.

Udlejer påtager sig intet ansvar for lejers driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.

8.

Det lejede skal afhentes af lejeren på udlejers lager eller transporteres efter aftale til opgiven adresse hos lejer. Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj og på forsvarlig måde. Udlejer forbeholder sig ret til at godkende transporten.

9.

Transport, opbevaring og handling af tomgods (flight-cases, lampevogne m.v.) arrangeres og betales af lejer med mindre andet er skriftligt aftalt.

10.

Forud reservation af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejere. Udlejer er berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet med samme funktion.

11.

Evt. mangler ved det lejede berettiger ikke lejeren til at ophæve aftalen, hvis udlejer inden for rimelig tid kan levere udstyr til erstatning for det defekte, som kan opfylde lejerens behov. Hvis det ikke er tilfældet, og lejeren vælger at annullere lejeaftalen, er lejeren aldrig berettiget til at kræve erstatning ud over et forholdsmæssigt afslag i lejen, svarende til den periode, hvor udstyret ikke har kunnet anvendes.

12.

Udlejer kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for at det lejede opfylder lejerens forventninger om kvalitet og formålstjenlighed, med mindre udlejer har afgivet en særskilt erklæring herom.

13.

Udskiftede lamper samt medleverede reservelamper skal altid returneres. Ødelagte eller manglende lamper debiteres til købspris.

14.

Afbestilling af lejet udstyr kan normalt ske indtil 14 dage før første lejedag. Ved afbestilling mindre end 14 dage før første lejedag debiteres hele lejebeløbet.

15.

Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker ved ny kontrakt hvori ny lejeperiode aftales. Under alle omstændigheder er kun skriftlige fornyelser, underskrevet af både lejer og udlejer gyldige.

16.

Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale herom berettige til nedsættelse af lejen.

17.

Udlejer er berettiget til at kræve hele lejebeløbet, eller en del heraf, erlagt inden lejeperiodens start. Med mindre anden skriftlig aftale foreligger, er eventuel ikke erlagt leje, samt andre omkostninger forfalden til betaling straks ved lejeperiodens ophør. Ved betaling efter aftalt forfaldsdato beregnes morarente på 2% pr. løbende måned, dog minimum kr. 50,- pr. måned.

18.

Udlejer har til enhver tid ret til at hæve lejeprisen, hvis årsagen hertil er ændringer i offentlige afgifter, uanset om de i øvrigt kan henføres til det lejede eller ej.

19.

Det lejede udstyr må ikke anvendes udendørs samt i fugtige eller støvede miljøer uden udlejers skriftlige godkendelse.

20.

Udlejer er når som helst berettiget til, selv eller ved en repræsentant, at besigtige de udlejede effekter.

21.

Hvis udlejer finder, at udstyret benyttes uforsvarligt, eller under uforsvarlige forhold, kan udlejer jf. § 4 & § 14 umiddelbart og uden økonomisk kompensation til lejer, afhente det lejede udstyr for lejers regning.

22.

Udlejer er uden ansvar for forsinkelse eller leveringshindringer, som skyldes krig, blokade, strejke, lockout, transportuheld, ildsvåde, oversvømmelse, ekstraordinære vejrforhold, import- eller eksportrestriktioner, forsyningsvanskeligheder eller andre hændelser, som forsinker, umuliggør eller vanskeliggør leverancen af årsager, som er uden for udlejers kontrol, og der kan i den forbindelse ikke rejses krav om hel eller delvis erstatning mod udlejer.

23.

Ejendomsretten til det lejede tilhører udlejer og overgår under ingen omstændigheder til lejer. Det udlejede må under ingen omstændigheder indbygges i eller sammenføjes med fast ejendom uden udlejers skriftlige godkendelse.

24.

Kopiering og videreformidling af brugermanualer, teknisk information og software udleveret af udlejer må kun ske efter udlejers skriftlige godkendelse.

25.

Meningsforskelle vedr. lejemålet samt tvister og uoverensstemmelser om forståelse og rækkevidde af parternes aftale  afgøres efter danske ret ved Sø- og Handelsretten.

26.

Eventuelle fravigelser fra de generelle udlejningsbetingelser aftales normalt kontraktligt, men under alle omstændigheder skriftligt.