SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

FOR CREATE THIS I/S. 

 

Lovgrundlag for salget.

 

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder alle tilbud, salg, leveringer og ydelser, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem kunden og Create This I/S i det enkelte tilfælde. Betingelserne er udtryk for præciseringer og ændringer til gældende lovgivning, herunder specielt købeloven. Vedrørende forhold der ikke er reguleret i nedennævnte betingelser, finder den til enhver tid gældende lovgivning anvendelse. 

 

Tilbud m.v.

 

Medmindre anden aftale er indgået, skal alle tilbud accepteres af kunden uden ugrundet ophold for at være bindende for Create This I/S. 

 

Priser.

 

Alle priser er excl. fragt, emballage og merværdiafgift. Create This I/S tager forbehold om at regulere opgivne priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, import-told og lignende, som har virkning efter ordrebekræftelse. 

 

Levering.

 

Levering sker CPT fra Create This I/S’ lager, således at risikoen overgår til kunden  ved overgivelse til selvstændig fragtfører eller lignende. Forsendelse af varerne sker for købernes regning og risiko. Ved dellevering forbeholdes ret til delfakturering. I mangel af anden aftale, fremsendes varer af Create This I/S på den efter Create This I/S' opfattelse mest hensigtsmæssige måde. Create This I/S har intet ansvar for eventuelle fragtdifferencer.

 

Leveringstider.

 

Leveringstider opgives efter bedste skøn, og Create This I/S er ikke ansvarlig for overskridelse af leveringstider, med mindre det er konkret garanteret.

 

Leveringshindringer.

 

Såfremt opfyldelsen af Create This I/S' leveringsforpligtelser forhindres eller væsentligt vanskeliggøres af årsager, der kan betegnes som force majeure, bortfalder Create This I/S' forpligtelser, så længe hindringen består. Create This I/S er kun ansvarlig herfor, såfremt det godtgøres, at der er udvist fejl eller forsømmelser fra Create This I/S side. 

 

Betalingsbetingelser.

 

Forfaldstiden fremgår af den af Create This I/S udstedte faktura. Såfremt betalingen foretages efter forfaldstidspunktet, beregnes rente med 9 % p.a. fra forfaldsdato til betaling finder sted. Rentenotagebyr kr. 50,00 tilskrives ved renteberegning. Såfremt der er tale om løbende leverancer, er Create This I/S ikke forpligtet til at foretage yderligere levering, før  

forfaldne købesummer er betalt. 

Reklamation over andre leverancer berettiger ikke køber til at tilbageholde betalingen for allerede foretagne leverancer, således at købers tilbageholdelse af forfaldne beløb betragtes som en misligholdelse. 

 

 

Ansvar for mangler.

 

Create This I/S hæfter ikke for, at produktet opfylder købers behov med mindre dette er konkret garanteret. Såfremt et produkt er behæftet med en væsentlig mangel, der ikke kan afhjælpes, er køber berettiget til at hæve købet og fordre købesummen tilbagebetalt. Herudover kan køber ikke rejse krav mod Create This I/S. Køber har pligt til at undersøge varen ved dennes modtagelse. Herefter anses reklamationer kun for rettidige, såfremt de skriftligt er fremsendt til Create This I/S senest 8 dage efter varens modtagelse med angivelse af de konstaterede mangler. Denne bestemmelse om reklamation gælder ikke forbrugerkøb. Producentens efterfølgende ændring eller opdatering af software, specifikationer o. lign. kan ikke påberåbes af køber som en mangel. Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

Kataloger, brochurer m.v.

 

De i kataloger anførte illustrationer, angivelser af mål, angivelser af vægte el.lign. er uden forbindende, og Create This I/S forbeholder sig ret til ændring i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber. De af Create This I/S fremsendte specifikationer, tilbud, ordrebekræftelser o. lign. må ikke uden Create This I/S' samtykke kopieres og anvendes overfor tredjemand. 

 

Returnering af varer.

 

Varer modtages ikke retur uden forudgående aftale. 

For varer der modtages retur senere end 5 arbejdsdage efter modtagelsen opkræves et gebyr på 15% af varens pris.

Lyskilder samt varer der er hjemkøbt, afklippet eller fremstillet specielt på bestilling af køber tages ikke retur, medmindre køber kan dokumentere, at de er behæftet med en væsentlig mangel. 

 

Produktansvar.

 

Create This I/S er kun ansvarlig for personskade og tingsskade, såfremt det bevises, at fejlen skyldes fejl eller forsømmelse på Create This I/S’s side. Ansvaret for tingskade begrænses imidlertid økonomisk til kr. 10 mio. Create This I/S er ikke ansvarlig for tingskade som indtræder, mens materialet er i køberens besiddelse, eller for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller for skade på ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materialet forårsager. Create This I/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Create This I/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde selskabet skadesløs i samme omfang, som Create This I/S' ansvar er begrænset som ovenfor nævnt. Disse begrænsninger i Create This I/S' ansvar gælder ikke, hvis selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Create This I/S og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, der behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade som påstås forårsaget af Create This I/S' varer. 

 

Lovvalg og værneting.

 

Enhver tvist mellem parterne i anledning af leverancer omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret.